Njoftim per kontributin e pages se bordit te komisionereve te ERE