Kërkesë per publikim "Shpallje per Nenpunes Civil,Lëvizje Paralele dhe per Ngritjen ne Detyre"