ERE vleresohet me Cmimin Europian per Mbrojtjen e konsumatoreve Shqiptare nga Zyra per Mbrojtjen e Konsumatorit

 
Ne date 15 Mars 2012 ne Diten Europiane te Mbrojtjes se Konsumatorit Zyra per Mbrojtjen e Konsumatorit (ZMK) vleresoi me Cmimin Europian per Mbrojtjen e konsumatoreve Shqiptare per vitin 2011, Entin Rregullator te Energjise.
Ky cmim erdhi ne vleresim te punes se ERE-s për trajtimin me përkushtim, transparence, paanshmëri dhe brenda afateve ligjore të ankesave të konsumatorëve, si dhe për realizimin e një proçesi transparent dhe gjithë përfshirës, ne miratimin e Kontratës së Furnizimit të Klientëve Tarifore dhe Rregullores për Cilësinë e Shërbimit të Shpërndarjes dhe Furnizimit të energjisë elektrike.

ERE është vlerësuar posaçërisht pasi ne hartimin e këtyre Dokumenteve te rëndësishëm, ka marre parasysh detyrimet e përcaktuara ne Direktivën 2003/54/EC te Parlamentit Europian dhe rekomandimet e Sekretariatit te Komunitetit te Energjise si dhe ka respektuar Standardet Ndërkombëtare te trajtimit te ankesave te konsumatoreve ISO - 10001 dhe ISO - 10002.

Këto dy dokumente kane për qellim ekuilibrimin sa me mire te te drejtave dhe detyrimeve reciproke midis konsumatoreve dhe Kompanisë se Shpërndarjes duke garantuar një mbrojtje me te plote te interesave te konsumatoreve ne marrëdhënien e tij me kompaninë.

Gjithashtu, për here te pare këto, dy Dokumente krijojne kushtet e nje sherbimi te garantuar per furnizim te panderprere me energji elektrike te konsumatoreve ne sistemin e shperndarjes se energjise elektrike dhe percaktojne standartet minimale te cilesise se sherbimit te ofruar.

Nje vleresim te vecante ne drejtim te punes se ERE-s per mbrojtjen e konsumatorit u konsiderua dhe mosndryshimi i cmimit te energjise elektrike per vititn 2012 per konsumatoret shqiptare.