Formular ankese                                 Bëj një ankesë!

Njoftim për Konsumatorët që prej datës 01.01.2024 dalin në treg të lirë

Konsumatorët të cilët sipas parashikimeve të ligjit nr. 43/2015, u përfundon afati i furnizimit nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit (FSHU) dhe nga data 01 Janar 2024, janë në treg të lirë, kanë të drejtë të furnizohen nëpërmjet furnizuesve të licencuar që ofrojnë këtë shërbim.

Një kopje e listës së furnizuesve që ofrojnë këté shërbim në tregun e lirë, mund ta gjeni në faqen e web të ERE-s në link

Njoftim për Konsumatorët që prej datës 01.01.2024 dalin në treg të lirë

Konsumatorët të cilët sipas parashikimeve të ligjit nr. 43/2015, u përfundon afati i furnizimit nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit (FSHU) dhe nga data 01 Janar 2024, janë në treg të lirë, kanë të drejtë të furnizohen nëpërmjet furnizuesve të licencuar që ofrojnë këtë shërbim.

Një kopje e listës së furnizuesve që ofrojnë këté shërbim në tregun e lirë, mund ta gjeni në faqen e web të ERE-s në link

Njoftim për Konsumatorët që prej datës 01.01.2024 dalin në treg të lirë

Konsumatorët të cilët sipas parashikimeve të ligjit nr. 43/2015, u përfundon afati i furnizimit nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit (FSHU) dhe nga data 01 Janar 2024, janë në treg të lirë, kanë të drejtë të furnizohen nëpërmjet furnizuesve të licencuar që ofrojnë këtë shërbim.

Një kopje e listës së furnizuesve që ofrojnë këté shërbim në tregun e lirë, mund ta gjeni në faqen e web të ERE-s në link

Njoftim për Konsumatorët që prej datës 01.01.2024 dalin në treg të lirë

Konsumatorët të cilët sipas parashikimeve të ligjit nr. 43/2015, u përfundon afati i furnizimit nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit (FSHU) dhe nga data 01 Janar 2024, janë në treg të lirë, kanë të drejtë të furnizohen nëpërmjet furnizuesve të licencuar që ofrojnë këtë shërbim.

Një kopje e listës së furnizuesve që ofrojnë këté shërbim në tregun e lirë, mund ta gjeni në faqen e web të ERE-s në link

Të rejat e fundit

Njoftime

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të da…

12-04-2024 Njoftime

Njoftim për aplikim për licencim në Mbledhjen e Bordit të datës 12.04.2024 “5GX ENERGY” sh.p.k dhe “FU-GEN” sh.p.k

Njoftim për Mbledhje Bordi datë 15.04.2024

12-04-2024 Njoftime

Njoftim për Mbledhje Bordi datë 15.04.2024

Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi 2024

24-01-2024 Mbledhje Bordi

Mbledhje Bordi datë 15.04.2024 Mbledhje Bordi datë 12.04.2024 Mbledhje Bordi datë 02.04.2024 Mbledhje Bordi datë 29.03.2024 Mbledhje Bordi datë 27.03.2024 Mbledhje Bordi datë 22.02.2024 Mbledhje Bordi datë 19.02.2024 Mbledhje Bordi datë 06.02.2024 Mbledhje Bordi datë 29.01.2024 Mbledhje Bordi datë...

Lexo më shumë

Konsultime

Procedurat Rezervë për Bashkimin e Tregu…

12-04-2024 Konsultime

PROCEDURAT REZERVË PËR BASHKIMIN E TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË DITËS NË AVANCË SHQIPËRI - KOSOVË

Lexo më shumë

ERE eshte person juridik publik, i pavarur nga interesat e industrise se energjise dhe nga organet shteterore. ERE eshte krijuar ne vitin 1995 dhe aktualisht funksionon ne baze te ligjit nr. 43/2015, date 30.04.2015 “Per sektorin e energjise elektrike” dhe ligjit nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror".

ERE

Vendimet e Bordit

Bordi i Anëtarëve të Entit Rregullator të Energjisë përbëhet nga 5 anëtarë të emëruar në detyrë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, sipas dispozitave të ligjit nr. 43/2015 "Per sektorin e energjise elektrike" dhe ligjit nr. 102/2015 "Për sektorin e gazit natyror".

Ministria
ERRA
naruc
energy community
ceer
igu
MEDRED

qëndro i përditësuar nëpërmjet publikimeve tona

Raporte Vjetore Biblioteka Elektronike

Image

Raporti Vjetor 2022

Image

Libraria
Elektronike

Image

Foto të
aktiviteteve
tona

logo
Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Eftimiu" Nr.1023, Tiranë

Enti Rregullator i Energjisë

Rrjetet Sociale:

Formular ankese