Ndryshimet e propozuara në rregulloren për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licensave në sektorin e energjisë elektrike, të  miratuar me vendimin e bordit të ere nr. 109, datë 29.06.2016, e ndryshuar