ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEMetodologjia e llogaritjes se demit ekonomik
Metodologjia e llogaritjes se demit ekonomik