ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEMetodat per kryerjen e pagesave

Cilat jane metodat e pageses se energjise elektrike?
 

Furnizuesi informon Klientin mbi mundësitë që ka ofruar per mënyrën e pagesës së faturës mujore të energjisë elektrike duke garantuar mundesine per kryerjen e pagesave:

Sipas Marrëveshjes me Klientin faturat mund të dërgohen:

Në rast se Klienti ndërron vendbanim pa njoftuar, ai është përgjegjëspër mos pagesat e faturave të energjisë.