Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2021  
PRINT Mail
Viti 2021

REGJISTRI I VENDIMEVE TE ERE-s VITI 2021

VENDIM Nr. 01, datë 11.01.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2020

VENDIM Nr. 02, Datë  11.01.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË VENDIMARRJES FINALE TË BORDIT TË ERE-s.

VENDIM Nr. 03, Datë  15.01.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A., PËR SHTYRJEN E AFATIT TË MARRJES NË SHQYRTIM TË KËRKESËS PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-s, NR. 169, DATË 03.11.2020, “PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.”

VENDIM Nr. 04, Datë  15.01.2021 MBI KËRKESËN E FSHU SH.A PËR DISA NDRYSHIME NË  “KONTRATËN TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL/FSHU SH.A PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË

VENDIM Nr. 05, datë  15.01.2021 MBI ANULIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 226, DATË 15.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 209, SERIA T13, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SHUTINA ENERGJI” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 109, DATË 01.10.2013.

VENDIM Nr. 06, Datë  15.01.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË ALBGAZ PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË PËRCAKTUARA NË RREGULLOREN E KRITEREVE STANDARDE DHE KËRKESAVE MINIMALE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT DHE FURNIZIMIT TË RRJETEVE TË GAZIT NATYROR, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.100/2019”.

VENDIM Nr. 07, Datë 15.01.2021 “MBI MIRATIMIN E FORMULARIT TE  PËRDITËSUAR TË ANKESAVE TË  KLIENTËVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR”

VENDIM Nr. 08, datë 20.01.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 443, SERIA P19, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 83, DATË 31.05.2019, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 09, datë 20.01.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 447, SERIA T19, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “SANG 1” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 26.06.2019.

VENDIM Nr. 10, Datë 20.01.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VARDARI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1972 KW”.

VENDIM Nr. 11 , Datë,  20.01.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GERTI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 12, Datë 20.01.2021 MBI ZGJATJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S NË LIDHJE ME KËRKESËN E SHOQËRISË Ë “SEMAN SUNPOWER” SH.P.K., PËR TRANSFERIM TË ASETEVE (VENDOSJE HIPOTEKE) NË FAVOR TË “INTESA SANPAOLO BANK” SH.A.

VENDIM Nr.13, Datë, 20.01.2021 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY - AL” SH.P.K., NR. 115/309, SERIA T11/T15, NË VEPRIMTARINË E  TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE NR. 6, DATË 02.02.2011 DHE RINOVUAR ME VENDIMIN NR. 122, DATË 14.10.2015

VENDIM Nr. 14, Datë  20.01.2021 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ENERGY SUPPLY - AL” SH.P.K., NR 115/310, SERIA F11/FK15, NE VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TE ERE-S NR. 5, DATË 02.02.2011, DHE RINOVUAR ME VENDIMIN NR. 123, DATË 14.10.2015

VENDIM Nr. 15, Datë 20.01.2021 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT NR. 140, DATË 24.09.2019 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “IRARBA ENERGJI” SHPK NË VEPRIMARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SHËNGJUN”, ME KAPCITETI TË INSTALUAR 2040 KW

VENDIM Nr. 16, Datë  20.01.2021 MBI ÇMIMIN VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 17, datë  20.01.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË FILLUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 230, DATË 15.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 415, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “BLAC ENERGY” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 157, DATË 09.07.2018.

VENDIM Nr. 18, datë  20.01.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË FILLUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 235, DATË 15.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 369, SERIA TGN17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR, DHËNË SHOQËRISË “C.G.C” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 73, DATË 16.05.2017

VENDIM Nr. 19, datë 20.01.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË FILLUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 225, DATË 15.12.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR HEQJEN E LICENCËS NR. 202, SERIA PV13K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “HEC TRESKA” SH.P.K., ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 80, DATË 27.04.2013

VENDIM Nr. 20, Datë 20.01.2021 MBI LËNIEN NË FUQI TË VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 122, DATË 29.07.2019 “MBI MIRATIMIN E DRAFT KONTRATËS NDËRMJET KESH SH.A DHE OSSH SH.A, PËR SHIT-BLERJEN E SASISË SË TEPËRT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, QË REZULTON PAS PËRMBUSHJES SË KËRKESËS SË KLIENTËVE QË PËRFITOJNË NGA SHËRBIMI UNIVERSAL ME QËLLIM MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR PERIUDHËN KOHORE 01.01.2019 – 31.12.2019”

VENDIM Nr. 21, Datë 25.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PISHAT” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1991 KW.

VENDIM Nr. 22, Datë 25.01.2021 MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 183, DATË 13.11.2020, “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GREENTECH ENERGY SYSTEMS” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 23, Datë 25.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ES 2019” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 24, Datë 25.01.2021 MBI KËRKESËN E OSSH SH.A. LIDHUR ME PËRDORIMIN E VLERAVE ZËVENDËSUESE TË KONSUMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËRGJATË PERIUDHËS SË ZBATIMIT TË MASAVE PARANDALUESE NDAJ COVID-19

VENDIM Nr. 25, Datë 25.01.2021 MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË OSSH SH.A. PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT TË SHPERNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NË NIVEL TENSIONI PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 26, Datë 25.01.2021 MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL SH.A., PËR MIRATIMIN E ÇMIMIT TË SHËRBIMIT TË SHITJES ME PAKICË TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2021

VENDIM Nr. 27, Datë 29.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGETA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “BORIE – LURE 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1800 KW.

VENDIM Nr. 28, Datë 29.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AGETA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 29, Datë 29.01.2021 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË FTL SH.A. PËR DISA NDRYSHIME NË “RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 103/2016 TË BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

VENDIM Nr. 30, Datë 29.01.2021 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERDY ENERGY” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 31, Datë 04.02.2021 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ARIS ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GURI I ZI”, ME KAPACITET TE INSTALUAR 1719 KW, HEC “DAZNJANË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1518 KW, DHE HEC “SHËLLI” ME KAPACITET TE INSTALUAR 1518 KW, ME KAPACITET TOTAL TE INSTALUAR 4755 KW

VENDIM Nr. 32, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO S.R.L ALBANA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 84, DATË 17.07.2008, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 33, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ERS-08” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 63, DATË 13.06.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 34, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr. 35, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 90, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 36, datë 04.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT  NR. 89, DATË 06.08.2008, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 37, Datë 11.02.2021 MBI MIRATIMIN E KËRKESËS SË FTL SH.A., PËR SHTYRJEN E HYRJES NË FUQI TË VENDIMIT NR. 202, DATË 02.12.2020, PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURAT E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREGUN E PARREGULLUAR PËR SHOQËRINË PUBLIKE TË FURNIZIMIT”

VENDIM Nr. 38, Datë 11.02.2021 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2021

VENDIM Nr. 39, datë  11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 348, SERIA T16, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “NORDIC INVEST GROUP” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 121, DATË 21.07.2016.

VENDIM Nr. 40, Datë 11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 405, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “MALSIA SOLAR 1” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 105, DATË 30.04.2018

VENDIM Nr. 41, Datë  11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 406, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “MALSIA SOLAR 2” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 106, DATË 30.04.2018

VENDIM Nr. 42, datë 11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 407, SERIA P18K, PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “MALSIA SOLAR 3” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 107, DATË 30.04.2018.

VENDIM Nr. 43, datë 11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 398, SERIA T18, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 58, DATË 12.03.2018

VENDIM Nr. 44, datë  11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 413, SERIA F18, PËR VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 126, DATË 04.06.2018.

VENDIM Nr. 45, datë  11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 359, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “E N P I” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 36, DATË 06.03.2017

VENDIM Nr.46, Datë 11.02.2021 MBI HEQJEN E LICENCËS NR. 384, SERIA T17, PËR VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, DHËNË SHOQËRISË “ENERGY TO ENERGY” SH.P.K. ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 144, DATË 06.09.2017

VENDIM Nr. 47, Datë 11.02.2021 MBI PLOTËSIMIN E KUSHTIT TË VENDIMIT NR. 114, Datë 22.07.2019 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “S.P.E GJADËR” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “GJADËR NR. 1/1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2134 KW, HEC “GJADËR NR. 1/2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4406 KW, HEC “GJADËR NR. 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2983 KW, HEC “GJADËR NR. 3”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 3874 KW, HEC “GJADËR NR. 4” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5922 KW, HEC “GJADËR NR. 5” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5619 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 24938 KW, I NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 48, Datë 15.02.2021 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË OST SH.A., PËR SHTYRJEN E AFATIT TË MARRJES NË SHQYRTIM TË KËRKESËS PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S, NR. 169, DATË 03.11.2020, “PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2020 DHE ATË TË PËRDITËSUAR DHJETËVJEÇAR 2015-2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SH.A.”