Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2020  
PRINT Mail
Viti 2020

RREGJISTRI I VENDIMEVE TE ERE-S 2020

VENDIM Nr. 01, Datë 10.01.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2019.

VENDIM Nr. 2, Datë 10.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TE FSHU SH.A.
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES ME PAKICË PËR KLIENTËT QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR VITIN 2020 DHE SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE SIPAS NIVELIT TË TENSIONIT PËR VITIN 2020.

VENDIM Nr. 04, Datë 10.01.2020 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” NR. 263, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 8, DATË 02.02.2015.

VENDIM Nr. 05, Datë 10.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 06, Datë 10.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 7, Datë  16.01.2020 MBI MIRATIMIN E ÇMIMIT VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2020

VENDIM Nr. 8, datë 16.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURË PËR MIRATIMIN E “KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL/FSHU SHA PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË”

VENDIM Nr. 9, Datë 16.01.2020 MBI IDENTIFIKIMIN DHE TRAJTIMIN SI KONFIDENCIAL TË DOKUMENTACIONIT TË DEPOZITUAR NGA SHOQËRIA“WONDER” SH.P.K.  SI PJESË E APLIKIMIT PËR TRANSFERIMIN E KOMPETENCAVE TË MENAXHIMIT DHE OPERIMIT TË KONCESIONIT HEC “SASAJ”.

VENDIM Nr. 11, Datë 23.01.2020 MBI KËRKESËN E SHOQATËS SHQIPTARE TË FURNIZUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE (AAES) PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 214, DATË 20.12.2019, PËR NJË NDRYSHIM NË "RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”.

VENDIM Nr.12, Datë 23.01.2020 MBI DISA NDRYSHIME NË KONTRATËN E SHITBLERJES SË ENERGJISË  ELEKTRIKE MES SHOQËRISË SË NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA PRODHUESIT ME PËRPARËSI

VENDIM Nr. 13, Datë 23.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 14, Datë 23.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “HEC BISHNICA 1,2” SH.P.K., NR. 95, SERIA PV10K, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 23, DATË 23.03.2010, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 15, datë 23.01.2020 MBI FILLIMIN E  PROCEDURËS  PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERA HYDRO” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “STRORI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 16, Datë 23.01.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DIEZELA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LJUSA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW

VENDIM Nr. 17, Datë 31.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 277, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 38, DATË 18.03.2015

VENDIM Nr. 18, Datë 31.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 276, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 37, DATË 18.03.2015

VENDIM Nr. 19, Datë 31.01.2020 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË KRYERJES SË MONITORIMEVE PRANË SHOQËRIVE TË LICENCUARA NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALET EOLIKE

VENDIM Nr. 20, Datë 31.01.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI ME FUQI TË INSTALUAR DERI NË 2MW PËR VITIN 2019

VENDIM Nr. 21, Datë 31.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR  SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SEKRETARIATIT TË ENERGJISË NË LIDHJE ME SHTIMIN E SHTOJCËS “E” NË RREGULLAT E PËRKOHSHME PËR MEKANIZMIN BALANCUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E BORDIT NR. 193, DATË 24.11.2017

VENDIM Nr. 23, Datë 10.02.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2020.

VENDIM Nr. 24, datë 10.02.2020 MBI PROCEDURËN E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREG TË PARREGULLUAR NGA FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË FTL SH.A,

VENDIM Nr. 25, Datë  10.02.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SA’GA MAT” SH.P.K., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË LUAJTSHME TË ARDHSHME APO TË TASHME DHE VENDOSJEN E HIPOTEKËS MBI ASETET E PALUAJTSHME QË DO TI PËRKASIN HEC–VE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2”, NË FAVOR TË BANKËS “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A., PËR EFEKT TË DHËNIES SË KREDISË PËR  FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË VEPRAVE HIDROENERGJITIKE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2”.

VENDIM Nr. 26, Datë 10.02.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PREVALL” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1750 KW.

VENDIM Nr. 27, Datë  10.02.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 28, Datë  10.02.2020 MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET: “BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 KW, HEC “BACKA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4000 KW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 KW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  500 KW, HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 7320 KW.

VENDIM Nr. 29, datë 10.02.2020 MBI REZULTATET E MONITORIMIT TË KRYER PRANË OST SH.A. ME QËLLIM VERIFIKIMIN E ZBATIMIT TË PLANIT TË INVESTIMEVE TË OST SHA PËR VITET 2017 DHE 2018.

VENDIM Nr. 30, datë 21.02.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “KASTRATI ENERGY” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ANA E ERE-S PËR SHITJEN E 80 % TË KUOTAVE TË KAPITALIT

VENDIM Nr. 31, datë 21.02.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 32, datë 21.02.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “REJ ENERGY” SH.P.K., PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS ME NR. 177, SERIA PV12K, PËR “PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” NGA HEC-ET “CERMENICA 1”, “CERMENICA 2” DHE “CERMENICA 3”, ME FUQI TOTALE TË INSTALUAR 3,88 MW, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 120 DATË 29.08.2012

VENDIM Nr. 33, datë 21.02.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “BESTA” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK  “KUCOVA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW

VENDIM Nr. 34, datë 10.02.2020 MBI MODIFIKIMIN E ANEKSIT TË LICENCËS SË SHOQËRISË “HEC-I BISHNICA 1,2” SH.P.K., NR. 95, SERIA PV10K, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR.23, DATË 23.03.2010, PËR LICENSIMIN E SHOQËRISË “HEC-i BISHNICA 1,2” SH.P.K.

VENDIM Nr. 37, Datë  27.02.2020 MBI VENDIMIN E ERE NR. 10, DATË 20.01.2020 “MBI KËRKESËN PËR MOS LICENCIMIN E SHOQËRISË MP-HEC SH.P.K NGA ERE DHE KËRKESËN PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE-S NR. 187, DATË 25.11.2019, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË”

VENDIM Nr. 38,  Datë 27.02.2020 MBI MIRATIMIN E “METODOLOGJISË SË PËRCAKTIMIT TË TARIFËS SË SHITJES SË GAZIT NATYROR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT”.

VENDIM Nr.39, Datë 06.03.2020 MBI MIRATIMIN E AMENDIMIT TË KONTRATËS ME NR. KESH/NR.6651 PROT, DHE OST/NR.8859 PROT, DATË 31/12/2018, LIDHUR NDËRMJET OST SH.A DHE KESH SH.A, "PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË BALANCIMIT, KAPACITETIT REZERVË DHE ENERGJISË BALANCUESE"

VENDIM Nr. 40, Datë  06.03.2020 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES SË KËRKESAVE DHE PROCEDURAVE PËR PËRCAKTIMIN E OPERATORIT TË EMËRUAR TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE (NEMO) SI DHE ROLET E PËRGJEGJËSITË E NEMO DHE OPERATORËVE TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË NË TREGUN E BASHKUAR.

VENDIM Nr. 41, Datë  06.03.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET: “BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 kW, HEC “BACKA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4000 kW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 kW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  500 kW, HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 kW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 7320 kW.

VENDIM Nr. 42, Datë  06.03.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË ELECTRAL BATRA HPP SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “SELITA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1798  KW, HEC “FRANKTHI” 2129 KW DHE HEC “BATRA” 2411 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 6338 KW.

VENDIM Nr. 43, Datë  06.03.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË VENDIMARRJES FINALE TË BORDIT TË ERE

VENDIM Nr.44 Datë  18.03.2020 MBI DISA NDRYSHIME NË MARRËVESHJEN PËR SIGURIMIN E SHËRBIMIT TË SHPËRNDARJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET OPERATORIT TË SHPËRNDARJES TË ENERGJISË ELEKTRIKE (OSHEE) SH.A. DHE FURNIZUESIT.

VENDIM Nr.45, Datë  18.03.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 276, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 37, DATË 18.03.2015.

VENDIM Nr. 46, datë 18.03.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 277, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 38, DATË 18.03.2015.

VENDIM Nr. 47, Datë 20.03.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN SHKURT 2020.

VENDIM Nr. 48, Datë  24.03.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SOLARIS POWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR NJË AFAT 5-VJEÇAR.

VENDIM Nr. 49, Datë  24.03.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GREEN ENERGY TRADING ALBANIA” SH.P.K., NR. 286, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 59, DATË 23.04.2015.

VENDIM Nr. 50, datë 24.03.2020 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE, PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË ERA HYDRO SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 51, Datë 26.03.2020 MBI DISA NDRYSHIME TË PËRKOHËSHME NË PROCEDURAT E LICENCIMIT NË USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR NË KUADËR TË MASAVE PAS SHFAQJES SË VIRUSIT COVID-19 DHE SHPALLJES SË GJËNDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE NË VENDIN TONË.

VENDIM Nr. 52, Datë  26.03.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NR. 290, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 72, DATË 13.05.2015.

VENDIM Nr. 53, Datë  26.03.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K., NR. 291, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 73, DATË 13.05.2015.

VENDIM Nr. 54, Datë  26.03.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S, NR. 141, DATË 24.09.2019 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 55, Datë  26.03.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S,  NR. 142, DATË 24.09.2019, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “AYEN AS ENERGJI” SH.A., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 56, Datë  26.03.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S,  NR. 228, DATË   26.10.2018, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “OSOJA HPP” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKRIKE NGA HEC “OSOJE” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1952 KW NË ZONËN E MOGLICËS –KORÇË (LUMI OSOJË)

VENDIM Nr.57, Datë  26.03.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË  VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 72, DATË 10.05.2019, “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SMART WATT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË ZONËN SHEQ MARINAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE TOPOJË BASHKIA FIER”.

VENDIM Nr. 58 Datë 26.03.2020 MBI PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË FATURIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, GJATË PERIUDHËS SË ZBATIMIT TË AKTIT NORMATIV TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.8, DATE, 24.03.2020 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.03.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VECANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID – 19”, TË NDRYSHUAR SI DHE VKM NR.243, DATË 24.03.2020 “PËR SHPALLJEN E FATKEQËSISË NATYRORE”

VENDIM Nr. 60, Datë 08.04.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MARS 2020.

VENDIM Nr.61, Datë  08.04.2020 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 62, Datë  08.04.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERA HYDRO” SH.P.K.NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “STRORI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 63, Datë  08.04.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PREVALLI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1750 KW.

VENDIM Nr. 64, Datë  08.04.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 65, Datë  08.04.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A. PËR SHTYRJE TË AFATIT TË PËRFUNDIMIT TË PROCEDURËS SË SHYRTIMIT TË KËRKESËS PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR TË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A.

VENDIM Nr. 66, datë 08.04.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR.24. DATË 10.02.2020, “MBI PROCEDURËN E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREG TË PARREGULLUAR NGA FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË FTL SH.A

VENDIM Nr. 67, Datë 08.04.2020 MBI PEZULLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË FSHU SH.A. PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES ME PAKICË PËR KLIENTËT QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR VITIN 2020 DHE SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE SIPAS NIVELIT TË TENSIONIT PËR VITIN 2020.

VENDIM Nr. 68, Datë 22.04.2020 MBI MIRATIMIN E “KODIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR”.

VENDIM Nr. 69, Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., PËR ZGJATJE TË AFATIT TË PËRFUNDIMIT TË PROCEDURËS SË SHQYRTIMIT TË KËRKESËS PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 70, Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., PËR ZGJATJE TË AFATIT TË PËRFUNDIMIT TË PROCEDURËS SË SHYRTIMIT TË KËRKESËS PËR LICENCIM NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 71, Datë  22.04.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “KALISI HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “VELESHICA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 5801 KW DHE “VELESHICA 2”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 8116 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 13917 KW.

VENDIM Nr. 72, Datë  22.04.2020 MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “GREEN ENERGY TRADING ALBANIA” SH.P.K., NR. 286, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË EKEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË    ERE-S NR. 59, DATË 23.04.2015.

VENDIM Nr. 73, datë 22.04.2020 MBI MIRATIMIN E KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË.

VENDIM Nr. 74, datë 22.04.2020 MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 187, DATË 25.11.2019 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2270 KW.

VENDIM Nr. 75 , Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SPAHIU GJANÇ” SH.P.K. PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT NGA ANA E ERE-S PËR LËNIEN PENG TË KUOTAVE

VENDIM Nr. 76, Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E ZYRTARIT TË PAJTUESHMËRISË TË OST SH.A.
PËR SHTYRJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË PAJTUESHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr. 77, Datë  22.04.2020 MBI KËRKESËN E ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË SË ALBGAZ  SH.A.PËR SHTYRJEN E AFATIT TË DORËZIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË PËRPUTHSHMËRISË SË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË GAZIT NATYROR

 

VENDIM Nr.80 , Datë  04.05.2020 “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K, NR. 291, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 73, DATË 13.05.2015”

VENDIM Nr. 81 , Datë  04.05.2020 “MBI RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALPIQ ENERGY ALBANIA” SH.P.K, NR. 290, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S, NR. 72, DATË 13.05.2015”.

VENDIM Nr. 82 , Datë  04.05.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “POWERCOMM” SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 83, datë.04.05.2020 “MBI SHTYRJEN E AFATIT TË KRYERJES SË MONITORIMEVE PRANË SHOQËRIVE TË LICENCUARA NË VEPRITMARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALET EOLIKE”.

VENDIM Nr. 84 Datë, 12.05.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN PRILL 2020.

VENDIM Nr.85, Datë  12.05.2020 MBI MIRATIMIN E KRITEREVE PËR TË VENDOSUR DEROGIME  PËR MODULET GJENERUESE TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 86 , Datë  12.05.2020 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË“SOLARIS POWER” SH.P.K. PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

VENDIM Nr.87, Datë 19.05.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “FAVINA 1” SHPK,PËR MODIFIKIMIN  E LICENCËS ME NR. 402, SERIA P18, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 83, DATË 06.04.2018, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VOSKOPOJË”,  ME KAPACITET TË INSTALUAR 1970 KW.

VENDIM Nr. 88, Datë 19.05.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR  KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT DHE PAJISJEN ME ÇERTIFIKATË TË GARANCISË SË ORIGJINËS PËR IMPIANTIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE HEC “BANJË”, TË SHOQËRISË “DEVOLL HYDROPOWER” SHA

VENDIM Nr. 89, Datë 22.05.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “MP-HEC” SHPK,  PËR RISHIKIMIN  E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S,  NR. 74, DATË 22.04.2020 “MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S  NR. 187, DATË 25.11.2019 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SHPK, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2270”

VENDIM Nr. 90, Datë  22.05.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “WENERG” SHA, PËR BARRËSIM TË ASETEVE TË LUAJTSHME (MAKINERI DHE PAJISJE) NË FAVOR TË BANKËS “OTP ALBANIA” SHA, PËR EFEKT TË RISTRUKTURIMIT TË KREDISË PËR FONDET E PËRDORURA,  ME QËLLIM FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË HEC-IT “DARDHA 1”.

VENDIM Nr.91, Datë  02.06.2020 “MBI PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVE TË NISUR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 87, DATË 19.05.2020, “PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 402, SERIA P18, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR. 83, DATË 06.04.2018, “PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “FAVINA 1” SHPKNË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “VOSKOPOJË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1970 KW”.

VENDIM Nr. 92, Datë, 02.06.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “POWERCOMM” SHPK, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 93, Datë  08.06.2020 “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË FSHU SHA  PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE NR. 73/2020, MBI MIRATIMIN E “KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL/FSHU PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË”.

VENDIM Nr. 94, Datë 08.06.2020 “MBI ÇMIMIN E APLIKUESHËM PËR PRODHUESIT EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2020, NË ZBATIM TË NDRYSHIMEVE TË MIRATUARA ME VKM NR. 396, DATË 13.05.2020”.

VENDIM Nr. 95, Datë  08.06.2020 “MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN MAJ 2020”.

VENDIM Nr. 96, Datë  08.06.2020 “MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “MOBIGAS ALBA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR (shitje me shumicë).

VENDIM Nr. 97, Datë  15.06.2020 MBI MIRATIMIN E “KODIT TË RRJETIT TAP”.

VENDIM Nr. 99, Datë  24.06.2020 MBI PLOTËSIMIN E KUSHTEVE TË VENDIMIT TË ERE-S NR. 43 DATË 15.03.2017 “MBI MIRATIMIN PËRFUNDIMTAR TË CERTIFIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE OST SHA, NË PËRPUTHJE ME NENIN 54, PIKA 6, TË LIGJIT NR. 43/2015 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” I NDRYSHUAR DHE NENIN 9, PIKA 6, TË DIREKTIVËS 72/2009 EC “MBAS MARRJES SË OPINIONIT TË SEKRETARIATIT TË KOMUNITETIT TË ENERGJISË”, I NDRYSHUAR.

VENDIM Nr.100, Datë  24.06.2020 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT  TË BORDIT TË ERE-S NR. 27, DATË 30.01.2018 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “HEC LLËNGË” SH.P.K. NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LLËNGA 1” ME FUQI 1730 KW, HEC “LLËNGA 2” ME FUQI 300 KW DHE HEC “LLËNGA 3” ME FUQI 1500 KW, ME FUQI TOTALE 3530 KW”.

VENDIM Nr. 101, Datë  24.06.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SEKA HYDROPOWER” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-ET “SEKË” ME KAPACITET TË INSTALUAR 12667 KW DHE “ZAIS”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 2295 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 14962 KW.

VENDIM Nr.102, Datë 24.06.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “STATKRAFT RENEWABLES ALBANIA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK LUNDRUES MBI REZERVUARIN E HEC BANJA ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW.

VENDIM Nr. 103 , Datë  24.06.2020 “MBI TË LICENCUARIT NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR TË CILËT NUK KANË SHLYER PAGESAT RREGULLATORE”.

VENDIM Nr.104, Datë 29.06.2020 MBI MIRATIMIN E ‘’OPINIONIT TË PËRBASHKËT TË RREGULLATORËVE TË ENERGJISË MBI KËRKESËN E TAP AG PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VLEFSHMËRISË SË VENDIMIT TË PËRJASHTIMIT’’, NGA PARASHIKIMET E NENEVE 9, 32 DHE 41(6) DHE (8) DHE (10) TË DIREKTIVËS 2009/73/EC”.

VENDIM Nr.105, Datë 29.06.2020 MBI MIRATIMIN E ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË (ZP) SË TAP DHE  KONTRATËS PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE  TË ZYRTARIT TË PËRPUTHSHMËRISË