Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  VENDIME  
  • »  Vendime te Bordit te Komisionereve  
  • »  Viti 2020  
PRINT Mail
Viti 2020

RREGJISTRI I VENDIMEVE TE ERE-S 2020

VENDIM Nr. 01, Datë 10.01.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN DHJETOR 2019.

VENDIM Nr. 2, Datë 10.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TE FSHU SH.A.
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES ME PAKICË PËR KLIENTËT QË SHËRBEHEN NGA FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL PËR VITIN 2020 DHE SHQYRTIMIN E APLIKIMIT TË OPERATORIT TË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE SIPAS NIVELIT TË TENSIONIT PËR VITIN 2020.

VENDIM Nr. 04, Datë 10.01.2020 MBI MOSFILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” NR. 263, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 8, DATË 02.02.2015.

VENDIM Nr. 05, Datë 10.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 06, Datë 10.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GSA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR.

VENDIM Nr. 7, Datë  16.01.2020 MBI MIRATIMIN E ÇMIMIT VJETOR TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE QË DO T’U PAGUHET PRODHUESVE EKZISTUES ME PËRPARËSI PËR VITIN 2020

VENDIM Nr. 8, datë 16.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURË PËR MIRATIMIN E “KONTRATËS TIP PËR SHITBLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE/KESH SH.A, AKSIONET E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI DHE FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL/FSHU SHA PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE FUNDORË”

VENDIM Nr. 9, Datë 16.01.2020 MBI IDENTIFIKIMIN DHE TRAJTIMIN SI KONFIDENCIAL TË DOKUMENTACIONIT TË DEPOZITUAR NGA SHOQËRIA“WONDER” SH.P.K.  SI PJESË E APLIKIMIT PËR TRANSFERIMIN E KOMPETENCAVE TË MENAXHIMIT DHE OPERIMIT TË KONCESIONIT HEC “SASAJ”.

VENDIM Nr. 10, Datë  20.01.2020 MBI KËRKESËN PËR MOS LICENCIMIN E SHOQËRISË MP-HEC SH.P.K NGA ERE DHE KËRKESËN PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË ERE-S NR. 187, DATË 25.11.2019, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “MP-HEC” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NIÇË”.

VENDIM Nr. 11, Datë 23.01.2020 MBI KËRKESËN E SHOQATËS SHQIPTARE TË FURNIZUESVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE (AAES) PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE NR. 214, DATË 20.12.2019, PËR NJË NDRYSHIM NË "RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË SHËRBIMIT PUBLIK”.

VENDIM Nr.12, Datë 23.01.2020 MBI DISA NDRYSHIME NË KONTRATËN E SHITBLERJES SË ENERGJISË  ELEKTRIKE MES SHOQËRISË SË NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA PRODHUESIT ME PËRPARËSI

VENDIM Nr. 13, Datë 23.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË GAZIT NATYROR

VENDIM Nr. 14, Datë 23.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “HEC BISHNICA 1,2” SH.P.K., NR. 95, SERIA PV10K, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 23, DATË 23.03.2010, PËR PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 15, datë 23.01.2020 MBI FILLIMIN E  PROCEDURËS  PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ERA HYDRO” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “STRORI” ME KAPACITET TË INSTALUAR 2000 KW.

VENDIM Nr. 16, Datë 23.01.2020 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “DIEZELA” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “LJUSA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1980 KW

VENDIM Nr. 17, Datë 31.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 277, SERIA FK15, NË VEPRIMTARINË E FURNIZIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 38, DATË 18.03.2015

VENDIM Nr. 18, Datë 31.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË “ALBANIAN ENERGY SUPPLIER” SH.P.K., NR. 276, SERIA T15, NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 37, DATË 18.03.2015

VENDIM Nr. 19, Datë 31.01.2020 MBI SHTYRJEN E AFATIT TË KRYERJES SË MONITORIMEVE PRANË SHOQËRIVE TË LICENCUARA NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALET EOLIKE

VENDIM Nr. 20, Datë 31.01.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA DIELLI ME FUQI TË INSTALUAR DERI NË 2MW PËR VITIN 2019

VENDIM Nr. 21, Datë 31.01.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR  SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SEKRETARIATIT TË ENERGJISË NË LIDHJE ME SHTIMIN E SHTOJCËS “E” NË RREGULLAT E PËRKOHSHME PËR MEKANIZMIN BALANCUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË MIRATUARA ME VENDIMIN E BORDIT NR. 193, DATË 24.11.2017

VENDIM Nr. 23, Datë 10.02.2020 MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJIN JANAR 2020.

VENDIM Nr. 24, datë 10.02.2020 MBI PROCEDURËN E SHITJES SË TEPRICAVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE NË TREG TË PARREGULLUAR NGA FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË FTL SH.A,

VENDIM Nr. 25, Datë  10.02.2020 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “SA’GA MAT” SH.P.K., PËR LËNIEN PENG TË ASETEVE TË LUAJTSHME TË ARDHSHME APO TË TASHME DHE VENDOSJEN E HIPOTEKËS MBI ASETET E PALUAJTSHME QË DO TI PËRKASIN HEC–VE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2”, NË FAVOR TË BANKËS “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SH.A., PËR EFEKT TË DHËNIES SË KREDISË PËR  FINANCIMIN E NDËRTIMIT TË VEPRAVE HIDROENERGJITIKE “GERMAN 1” DHE “GERMAN 2”.

VENDIM Nr. 26, Datë 10.02.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PREVALL” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1750 KW.

VENDIM Nr. 27, Datë  10.02.2020 MBI FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “GEGA-G” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE.

VENDIM Nr. 28, Datë  10.02.2020 MBI APLIKIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., PËR LICENCIM NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET: “BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 KW, HEC “BACKA 2” ME KAPACITET TË INSTALUAR 4000 KW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 KW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR  500 KW, HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 KW, ME KAPACITET TOTAL TË INSTALUAR 7320 KW.

VENDIM Nr. 29, datë 10.02.2019 MBI REZULTATET E MONITORIMIT TË KRYER PRANË OST SH.A. ME QËLLIM VERIFIKIMIN E ZBATIMIT TË PLANIT TË INVESTIMEVE TË OST SHA PËR VITET 2017 DHE 2018.