ENTI RREGULLATOR I ENERGJISELegjislacioni Primar
Ligji 43/2015 per Sektorin e Energjise Elektrike, ndryshuar

Ligji per Sektorin e Gazit Natyror

Ligj Nr. 7/2017 per Nxitjen e Perdorimit te Energjise nga Burimet e Rinovueshme