ENTI RREGULLATOR I ENERGJISERoli i ERE ne mbrojtjen e interesave te konsumatoreve
ERE trajton dhe zgjidh te gjitha ankesat dhe konfliktet direkte qe lindin nga maredheniet midis furnizuesit te energjise elektrike dhe konsumatoreve, duke pasur si qellim:

Kategorite e mosmarreveshjeve qe zgjidhen nga ERE