ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEViti 2009

Rregjistri i Vendimeve te Bordit te Komisionereve per Vitin 2009

Vendim 1 Vendim 12 Vendim 22 Vendim 38 Vendim 48 Vendim 60 Vendim 70
Vendim 2 Vendim 13 Vendim 23 Vendim 39 Vendim 49 Vendim 61 Vendim 71
Vendim 3 Vendim 14 Vendim 24 Vendim 40 Vendim 52 Vendim 62 Vendim 72
Vendim 4 Vendim 15 Vendim 25 Vendim 41 Vendim 53 Vendim 63 Vendim 73
Vendim 5 Vendim 16 Vendim 26 Vendim 42 Vendim 54 Vendim 64 Vendim 74
Vendim 6 Vendim 17 Vendim 29 Vendim 43 Vendim 55 Vendim 65 Vendim 75
Vendim 7 Vendim 18 Vendim 32 Vendim 44 Vendim 56 Vendim 66 Vendim 76
Vendim 8 Vendim 19 Vendim 34 Vendim 45 Vendim 57 Vendim 67 Vendim 77
Vendim 10 Vendim 20 Vendim 35 Vendim 46 Vendim 58 Vendim 68 Vendim 78
Vendim 11 Vendim 21 Vendim 36 Vendim 47 Vendim 59 Vendim 69 Vendim 79


Vendim 80 Vendim 90 Vendim 100
Vendim 81 Vendim 91 Vendim 101
Vendim 82 Vendim 92 Vendim 102
Vendim 83 Vendim 93 Vendim 103
Vendim 84 Vendim 94 Vendim 104
Vendim 85 Vendim 95 Vendim 105
Vendim 86 Vendim 96
Vendim 87 Vendim 97
Vendim 88 Vendim 98
Vendim 89 Vendim 99