ENTI RREGULLATOR I ENERGJISELista e llogarive

Lista e llogarive te Prodhuesit Publik dhe udhezimi perkates

Lista e llogarive per shperndarjen

Udhezuesi per listen e llogarive per shperndarjen

Lista e llogarive per furnizuesin publik me pakice

Lista e llogarive per transmetimin