ENTI RREGULLATOR I ENERGJISERregullat per Procedurat e Licensimit
Rregullore per procedurat dhe afatet pėr dhenien, modifikimin, transferimin, rinovimin dhe heqjen e licencave ne sektorin e energjise elektrike

Rregullore e Procedurave te Transferimit te Aseteve nga te Licensuarit

Sistemi i informacionit qe i licensuari duhet te paraqes ne ERE

Rregullore per Procedurat e Heqjes sė Licencave ne Sektorin e Energjise Elektrike dhe Gazit Natyror

Rregullorja pėr Procedurat dhe Afatet pėr Dhėnien, Modifikimin, Transferimin, ose Heqjen e Licensave
nė Sektorin e Gazit Natyror