ENTI RREGULLATOR I ENERGJISERegjistri i Licensimeve
Regjistri i Licensimeve