ENTI RREGULLATOR I ENERGJISERegjistri i Licensimeve
Rregjistri i Licensimeve