ENTI RREGULLATOR I ENERGJISEModeli i Tregut
Modeli i Tregut
VKM Nr.244, date 30.3.2016 PER MIRATIMIN E KUSHTEVE PER VENDOSJEN E DETYRIMIT TE SHERBIMIT PUBLIK, QE DO TE ZBATOHEN NDAJ TE LICENCUARVE NE SEKTORIN E ENERGJISE ELEKTRIKE, TE CILET USHTROJNE AKTIVITETIN E PRODHIMIT, TRANSMETIMIT, SHPERNDARJES DHE FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE


VENDIM Nr. 519, datė 13.7.2016 PĖR MIRATIMIN E MODELIT TĖ TREGUT TĖ ENERGJISĖ ELEKTRIKE