Welcome to ERE

Bulevardi "Bajram Curri",
Rruga "Viktor Eftimiu"
nr.1023, Tirane
Tel&Fax: +355 042222963, 042269590
E-mail: erealb@ere.gov.al

Kliko ketu per vendndodhjen

NA KONTAKTONI

 

  • Home  
  • »  PUBLIKIME  
  • »  Raporte, Studime  
  • »  Konsultime  
PRINT Mail
Konsultime
License per Prodhimin e Energjise Elektrike

License per Veprimtarine e Tregetimit te Energjise Elektrike 

Marreveshja e Sherbimit te Shperndarjes se Energjise Elektrike 

Rregullat dhe Kerkesat per Dhenien, Modifikimin, Transferimin, Rinovimin, dhe Heqjen e Licencave ne Sektorin e Energjise Elektrike

Rregullat per Certifikimin e Operatorit te Sistemit te Transmetimit te Energjise Elektrike

Rregullore per Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s

Rregullorja e Ankandit per Alokimin e Kapaciteteve ne SEE CAO

Versioni Anglisht: http://ere.gov.al/mat.php?lang=2&idm=530&idr=189
Vendimi Nr. 136


Draft-Rregullorja e Vendosjes se Gjobave dhe Lehtesimit te Tyre

Metodologjia e Percaktimit te Tarifes Fikse te Energjise Elektrike te Prodhuar nga Centralet me Perparesi qe Shfrytezojne Burime te Rinovueshme Energjie

Rregullore e Procedurave te Blerjes se Energjise Elektrike nga Shoqeria OSHEE sh.a. tek Shoqerite e Licensuara per Tregtimin e Energjise Elektrike

Draft - Rregullat e Cilesise se Furnizimit

Draft - Rregullat e Menaxhimit te Kapacitetit Nderkufitar

Draft - Licensa e Operatorit te Tregut te Energjise Elektrike

Draft - Licensa e Operimit ne Sistemin e Transmetimit te Energjise Elektrike


Draft- Kontrata TIP per Verfikimin e Matesave dhe Vulosja e Tyre

Aneksi 1_Lista e cmimeve njesi
Aneksi 2_Ndarja e rajoneve dhe agjensive
Aneksi 3_Akti i pranimit tė matėsave pėr verifikim
Aneksi 4_Formulari i pranimit tė matėsave pėr verifikim
Aneksi 5_Formulari i dorėzimi tė matėsave pas verifikimit
Aneksi 6_Raport testimi individual i matėsit njėfazorė 1F klasa 0 512
Aneksi 7_Raport testimi individual i matėsit njėfazorė 1F klasa ABC (2)
Aneksi 8_Raport testimi individual i matėsit trefazorė 3F klasa 0.5,1,2
Aneksi 9_Raport testimi individual i matėsit trefazorė 3F klasa A,B,C
Aneksi 10_Raport pėrmbledhės i matėsave tė ndryshėm njėfazorė 1F
Aneksi 11_Raport pėrmbledhės i matėsave tė ndryshėm trefazorė 3F
Aneksi 12_Raport pėrmbledhės i matėsave identikė njėfazorė 1F
Aneksi 13_Raport pėrmbledhės i matėsave identikė trefazorė 3F
Aneksi 14_Formulari i raportit tė verifikimit tė saktėsisė sė matėsave elektrik dhe-ose bashkėvulosje
Aneksi 15_Raport pėrmbledhės i tė gjithė shėrbimeve tė kryera gjatė muajit
Aneksi 16_Pėrmbledhje e aktivitetit tė verifikimeve nė terren gjatė muajit
Aneksi 17_ Raport pėrmbledhės mujor pėr Bashkėvulosje Direkte
Aneksi 18_Pėrmbledhje e aktivitetit mujor sipas rajoneve
Aneksi 19_Pėrmbledhje e aktivitetit mujor pėr ēdo rajon sipas agjensive
Aneksi 20_Akt rakordimi pėr aktivitetin mujor sipas rajoneve
Aneksi 21_Formulari i faturimit tė shėrbimit mujor
Aneksi 22_Lista e kordinatoreve sipas rajoneve
Aneksi 23_Tolerancat e saktėsisė sė matėsave elektrik gjatė testimit
Aneksi 24_a_Kriteret e pranimit tė testimit me pėrzgjedhje
Aneksi 24_b_Akt-Vlersimi i testimeve me zgjedhje
Aneksi 25_Bashkeveprimi organizativ midis paleve
Aneksi 26_Plani i punės vjetor pėr shėrbimet qė do tė kryhen sipas rajoneve

Draft-Rregullore e Procedurave te Transferimit te Aseteve nga te Licencuarit

Draft-Licence per Veprimtarine e Furnizimit te Energjise Elektrike

Draft-Rregullore per Lidhjet e Reja ne Rrjetin e Shperndarjes

Draft-Kontrata e Sherbimit Universal te Furnizimit me Energji Elektrike per Klientet Fundor

VENDIM Nr.62 , Datė 13.05.2016 mbi Fillimin e Procedurave per Miratimin e disa Ndryshimeve ne Modelin e Kontrates se Shitblerjes se Energjise Elektrike Ndermjet KESH SH.A. (FPSH) dhe Prodhuesve te Vegjel te Energjise (PVE) Miratuar me Vendimin Nr.80 Date 23.10.2009 , te Ndryshuar
Relacion mbi Fillimin e Procedures per Shqyrtimin dhe Miratimin e “Rregullores se Procedurave te Paraqitjes dhe Miratimit te Planit te Investimeve nga Operatoret e Transmetimit dhe Shperndarjes se Energjise Elektrike dhe te Licensuarit qe Mbartin Detyrimin e Sherbimit Publik”

Metodologjia e Percaktimit Cmimit te Shitjes se Energjise Elektrike nga Furnizuesi i Mundesise se Fundit

Rregullore per Vendosjen e Detyrimit te Sherbimit Universal per Tregun e Energjise Elektrike ne Shqiperi

Rregullore mbi Kushtet e Pergjithshme te Sherbimit te Furnizimit me Energji Elektrike per Klientet Fundore

Rregullorja mbi Procedurat per Paraqitjen e Nje Kerkese, Shqyrtimin e Saj dhe Afatet e Noftimit kur Klienti Dyshon ne Saktesine e te Dhenave te Aparatit Mates te Energjise Elektrike

Rregullat e Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike

Rregullorja per Zgjidhjen e Mosmarreveshjeve dhe  Trajtimin e Ankesave  mes Klienteve  dhe te Licencuarve ne Sektorin e Energjise Elektrike dhe te Gazit Natyror

Rregullore mbi Ndryshimin E Furnizuesit te Energjise Elektrike

Kodi i Rrjetit te Transmetimit

Kontrate per Furnizimin me Energji Elektrike ndermjet Shoqerise se Prodhimit te Energjise Elektrike, Aksionet e se ciles Kontrollohen Plotesisht ose Pjeserisht nga Shteti/ Kesh Sh.a dhe Furnizuesit te Sherbimit Universal OSHEE Sh.a

Draft-Rregullorja per Kushtet Minimale te Cilesise se Sherbimit te Shperndarjes se Energjise Elektrike

Metodologjia e Perllogaritjes se Rimbursimit te Demit Ekonomik nga Operatori i Sistemit

Rregullore pėr Pėrcaktimin/Klasifikimin e Sistemeve tė Mbyllura tė Shpėrndarjes sė Energjisė Elektrike

Rregullorja e Lidhjeve te Reja ne Sistemin e Shperndarjes

Kerkesa per Miratimin e "Marreveshjes Tip te Transmetimit te Energjise Elektrike midis OST sh.a dhe Furnizuesit"

Rregullorja per Procedurat dhe Afatet per Dhenien, Modifikimin, Transferimin, ose Heqjen e Licensave ne Sektorin e Gazit Natyror

Rregullorja e Ankandit per Alokimin e Kapaciteteve ne SEE CAO

Rregullore per Lidhjet e Reja ne Sistemin e Shperndarjes OSSH

Tarifat per Lidhjet e Reja

Marreveshje e Lidhjes se Re

Planifikimi dhe Zbatimi i Projekteve te Objekteve qe Duan te Furnizohen me Energji Elektrike

Katalogu i Kabinave

Katalogu i Matjeve

Metodologjia e Percaktimit te Cmimeve per Shitjen e Energjise Elektrike me Pakice tek Klientet Fundore qe Furnizohen nga Furnizuesi i Sherbimit Universal (FSHU)

Rregullat e Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike dhe Marreveshjes se Pjesemarrjes ne Bursen Shqiptare te Energjise

Kriteret e Percaktimin e Aksesit ne Hapesirat e Depozitimit te Gazit Natyror - procedure e filluar me vendimin Nr.8 date 19.01.2017


Rregullorja per Proceduren e Rregjistrimit ne Tregun e Energjise Elektrike - procedure e filluar me vendimin Nr.4 date 19.01.2017

Rregullorja per Procedurat e Heqjes sė Licencave ne Sektorin e Energjise Elektrike dhe te Gazit Natyror - procedure e filluar me vendimin Nr.6 date 19.01.2017

Rregullat pėr Garancitė Financiare te Pjesmarresve per Regjistrimin ne Tregun e Energjise Elektrike - procedure e filluar me vendimin Nr.3 date 19.01.2017

Marrėveshja pėr Pjesėmarrjen nė Tregun e Energjise Elektrike - procedure e filluar me vendimin Nr.2 date 19.01.2017

Metodologjia e Llogaritjes se Tarifave te Shoqerise se Prodhimit te Energjise Elektrike Aksionet e se ciles Zoterohen Plotesisht ose Pjeserisht nga Shteti - procedure e filluar me vendimin Nr.17 date 19.01.2017

Programi i Perputhshmerise i Operatorit te Sistemit te Transmetimit per Gazin Natyror - procedure e filluar me vendimin e ERE  Nr. 27, Datė  15.02.2017

Kontrate per ofrimin e sherbimeve te Zyrtarit te Perputhshmerise - procedure e filluar me vendimin e ERE Nr. 26, Datė  15.02.2017

Kontrate per shitblerjen e energjise elektrike ndermjet KESH sh.a dhe OSHEE sh.a/FSHU - procedure e filluar me vendimin Nr. 22, Datė 15.02.2017

Rregullorja e Transparences

Draft - Rregullore e Procedurave per Lidhjet e Reja dhe Modifikimin e Lidhjeve Ekzistuese ne Rrjetin e Transmetimit

Draft - Marreveshja e Operimit ne Rrjetin e Transmetimit ndermjet OST sh.a. dhe Perdoruesit

Draft - Marreveshja e Lidhjes ne Rrjetin e Transmetimit ndermjet OST sh.a. dhe Perdoruesit

Kontrata e zyrtarit te pajtueshmerise procedure e filluar me vendimin nr 98 datė 04.07.2017 tė Bordit tė ERE

Rregullat e pėrkohėshme pėr mekanizmin balancues te energjisė elektrike

Rregullat e harmonizuara tė alokimit tė kapaciteteve tė interkonjeksionit pėr vitin 2018 pėr zyrėn e koordimit tė ankandeve tė kapaciteteve tė interkonjeksioneve nė Europėn Jug-Lindore (SEE CAO)

Draft - Metodologjia pėr llogaritjen e tarifave tė pėrdorimit te rrjetit tė transmetimit dhe shpėrndarjes sė gazit natyror

Draft - Rregullore pėr pėrcaktimin e pagesave tė rregullimit pėr tė licensuarit nė sektorin e energjisė elektrike

Draft – Metodologjia e llogaritjes sė tarifave tė operatorit tė sistemit tė shpėrndarjes sė energjisė elektrike

Draft – Metodologjia  e llogaritjes sė tarifave tė operatorit tė sistemit tė transmetimit tė energjisė elektrike

Rregullat Pėr pėrcaktimin e formatit tė tė dhėnave dhe procedurėn pėr aksesin e furnizuesve ndaj tė dhėnave tė Operatorit tė Shpėrndarjes sė Energjisė Elektrike

Draft - Licensa e transmetimit te gazit natyror

Draft - Licensa e shpėrndarjes me track

Licenca e operimit tė aktivitetit tė furnizimit tė gazit natyror

Licenca e operimit tė aktivitetit tė tregtimit tė gazit natyror

Licenca e operimit tė aktivitetit tė shpėrndarjes sė gazit natyror

Draft - Propozimi pėr disa ndryshime nė Rregulloren e organizimit, funksionimit dhe procedurave tė ERE

Draft - Rregullore pėr ndryshimin e Furnizuesit nė Sektorin e Gazit Natyror

Draft - Rregullore pėr procedurat e paraqitjes dhe miratimit tė planit tė Investimeve nga Operatorėt e Transmetimit dhe Shpėrndarjes sė Gazit Natyror

Rregullat mbi kushtet e pėrgjithėshme tė shėrbimit tė Furnizimit me Gaz Natyror pėr klientėt fundor

Kerkese per aplikim per tarifen e transmetimit te energjise elektrike per vitin 2018

Rregullat mbi kushtet specifike per nderprerjen e furnizimit me energji elektrike per klientet ne nevoje

APLIKIMI PER TARIFA TE SHERBIMIT TE SHPERNDARJES PER NIVEL TENSIONI SI DHE PER ĒMIMIN E SHERBIMIT TE FURNIZIMIT UNIVERSAL 2018

Plotesim dokumentacioni lidhur me aplikimin per tarifat e sherbimit te shperndarjes se energjise elektrike sipas nivelit te tensionit per vitin 2018

Rregullat mbi informacionin konfidencial

Disa ndryshime nė marrėveshjen pėr shėrbimin e shpėrndarjes sė energjisė eelektrike ndėrmjet Operatorit tė Shpėrndarjes sė Energjisė Elektrike (OSHEE) sh.a dhe Furnizuesit tė Energjisė Elektrike

Rregullat pėr sigurimin e aksesit tė palėve tė treta nė sistemin e transmetimit dhe transparencėn nė sektorin e gazit natyror